Menu
MotherClub.cz
Vývoj dítěte

Vývoj dětské kresby. Co se z obrázku vašeho dítěte můžete dozvědět

Redakce

Redakce

2. 8. 2018

Dětská kresba je určitým druhem sebevyjádření, a poskytuje dítěti únikový prostor. Dětská kresba má své vývojové etapy a dá se z ní mnoho vyčíst. Děti jejím prostřednictvím testují okolní svět, vyjadřují svoje pocity a myšlenky, často se v obrázku objevují sny nebo fantazijní představy. Mnohokrát je výsledné dílo doprovázeno slovním výkladem svého autora, protože vyjadřuje celý dlouhý příběh. Jak tedy probíhá vývoj dětské kresby?

Vývoj dětského výtvarného projevu

Dítě maluje velmi záhy a jeho výtvarný projev se s vyzráváním vyvíjí. První začátky dětského výtvarného projevu přicházejí zhruba okolo 18. měsíce věku. Vlastně se dá říci, že dítě maluje v okamžiku, kdy prvně začne zkoumat stopu čáry, kterou za sebou zanechá. Většinou se tak stane, když tužku nebo pastelku udrží v ruce. Neumí s ní obratně zacházet, ale jednoznačně se s ní „učí“ pracovat, i když po svém.

A tak nějak může vzniknout první „obraz“. Odborník by ho nazval bezobsažnou čmáranicí, ale kdo ví, jaký význam a co v něm vidí vaše dítě. V každém případě jde většinou o fascinaci zanechanou kresebnou stopou.

„To je ale něco!“ Myslí si možná vaše dítě. „Ono je to vidět! A tak hezky mi to jde!“ Dětské pohyby ještě nejsou koordinované a dítě z papíru velmi snadno sjede a k neradosti rodičů pokračuje na stole, stěně nebo koberci. A přitom vykazuje vysokou dávku soustředění jako skutečný umělec.

Co má dítě umět ve dvou letech? Je toho moc nebo málo?

Dětská kresba od 2 do 3 let

Postupně se dětský výtvarný projev zdokonaluje. V období mezi 2. – 3. rokem ještě přetrvává čmáranice, nebo čáranice, chcete-li, ale mohou vznikat i krátké čáry a barevné experimenty, pokud k tomu dostane dítě prostor.

Stále nejde o zachycení skutečnosti. Zkuste se sami svého malíře zeptat, co nakreslil. Nejspíše sám označí několik možných variant, o čem dílo je. V tomto období stále přetrvávají potíže s nepřesahováním formátu plochy a pohyby ještě vycházejí z ramene. Dvouleté dítě nedokáže nakreslit kruh, ale ty šikovnější, už umí napodobit linku.

Ve chvíli, kdy dítě začne chápat souvislost mezi pohybem, tužkou a grafickou stopou, hovoříme o zvládnuté čáranici. Tehdy totiž nastupuje zraková kontrola, objevují se vodorovné a svislé linky a zkoušky kruhu. Dítě průběžně kontroluje svou tvorbu, oddaluje zrak od papíru a zvedá tužku od díla.

Dětská kresba ve 3 letech

V období 3. roku věku se začíná objevovat dospělý úchop tužky a děti už téměř úspěšně kopírují předkreslenou linku i kříž. Ve třech letech umí napodobit kruh a dovede rozpoznat podobnost s předlohou.

Významným obdobím ve vývoji dětského projevu je čas, kdy dítě dovede pojmenovat, co nakreslilo. Kresba začne zachycovat určitá témata, která jsou provázena mluveným vysvětlením dítěte. V tomto období nejčastěji zachycují konkrétní příběh nebo pohybovou aktivitu, jako na příklad: „ To jsem já, když spadnu.“

Jak vidíte, dětský výtvarný projev a jeho záměr, prošel výraznou změnou a následujícím vývojovým stupněm je, pokud dítě začne malovat s určitým záměrem, když začíná slovy: „ Teď, ti mami, namaluju…“

9 věcí, co má dítě umět ve třech letech

Vývoj dětské kresby v předškolním věku

Ve věku 3 – 6 let umí většinu věcí pojmenovat a ve světě okolo sebe se cítí bezpečně. Nastupuje mnoho otázek a odpovědí, rozvíjí se dětské myšlení a to se promítá i do dětské kresby. Předškolní dítě se ještě bezpečně neorientuje v časovém uspořádání a zvířatům a věcem přisuzuje lidské vlastnosti, a tak je také zachycuje.

V tomto období nejvíce maluje izolované představy jako jsou květiny, věci, sluníčko, zvířata aj. Nejčastěji se však objevuje ústřední figura a tou je člověk.

Člověk má nejprve podobu hlavonožce, což znamená hlavu bez trupu a krku, končetiny nechybí a mnohdy už jsou zachycovány detaily v obličeji, včetně vlasů. Hlavonožci se objevují mezi 3. – 4. rokem. Teprve později, zhruba okolo 6. roku věku, vzniká skutečný panák, tedy správné zobrazení lidské postavy, která ještě nemá anatomicky správně proporce, ale je velmi dobře rozpoznatelná.

Teprve mezi 6. – 9. rokem se dítě snaží zachytit správně parametry a proporce osob i zvířat, a začíná nově experimentovat s perspektivou.

Čím více dítě kreslí a čím více je chváleno, tím rychleji postupuje ve vývoji kresby vpřed. Po 9. roce věku, začne být ke svým dílům kritické. Do té doby bylo vždy s výsledkem spokojeno.

Rozbor a diagnostika dětské kresby

Dětská kresba je diagnostickým nástrojem a může mít mnoho vypovídajících hodnot. Odborní psychologové dovedou na základě dětského kresebného projevu určit stupeň vývoje dítěte, případnou vývojovou odchylku nebo potíže, které dítě v životě provázejí.

Dětská kresba rodiny, vývoj dětské kresby

Kresba lidské rodiny a její rozbor

Dětská kresba se významně liší od kresby dospělého člověka. Dítě se nesnaží kreslit „hezky“ či dle obecně uznávaných norem, nepotřebuje se zalíbit. Kreslení je pro něj zcela přirozené a vyjadřuje jeho pocity.

Z kresby rodiny (někdy začarované rodiny) lze zjistit, jak dítě vnímá jednotlivé postavení členů, jaké citové vazby jsou uvnitř rodiny nebo jaké postavení zaujímá ono samo. Jednotliví členové mohou mít rozdílnou velikost, která většinou poukazuje na výsostní postavení dominantního člena. Figury se mohou lišit oblečením, vykonávajícími činnostmi, mohou být vedle sebe či se překrývat.

I různé zaměření jednotlivých postav nebo způsob jejich umístění v prostoru, mohou mít z psychologického hlediska svůj význam. Kresba rodiny se právě z těchto důvodů využívá hlavně v dětské psychologii.

Dítě nemá rádo matku. Jak poznat, že vás má váš potomek rád?

Dětská kresba v psychologickém významu

Dětská psychologie, jak již bylo výše zmíněno, přikládá dětské kresbě obrovský význam, a proto je využívána jako jeden z mnoha diagnostických podkladů.

Například děti, které jsou velmi úzkostné či neurotické, jsou nejisté i při kreslené lidské postavy. Kreslí nevýrazně, čáry neustále opravují a zdokonalují.

Pokud se jedná o dítě s lehkým mentálním postižením, potom bývá jeho kresba těžkopádná, tělesné proporce jsou asymetrické a celý kresebný projev působí neuspořádaně. Při kreslení jsou tyto děti nekoordinované, s nízkou pozorností.

Obrázky dětí s mentálním postižením vykazují většinou prvky jednoduchosti, mnohdy se objevuje velké množství nepodstatných detailů a kresebný projev neodpovídá věkovému stupni dítěte.

Znaky dětské kresby

Dětská kresba má své charakteristické znaky a je nezaměnitelná. Prochází určitým vývojovým obdobím, včetně experimentování dítěte nejdříve s kresebným nástrojem, později s plochou, barvou, symetrií a perspektivou.

Význam dětské kresby

Dětská kresba je cestou do vnitřního světa dítěte. Nenásilnou a přirozenou. Souvisí s psychologickým, motorickým, rozumovým i neurologickým vývojem dítěte. Poskytuje základní informace o tom, co dítě prožívá, o čem přemýšlí a co ho trápí.

Kresba a výtvarný projev, poskytuje  dítěti možnost vyjádřit své pocity, představy, prožitky, přání, ale také obavy či strachy.

Kresba je nástrojem ke komunikaci s dítětem, lze přes ni poznat určité postoje a vztahy, které dítě neumí nebo nechce slovně vyjádřit.

Jak zabavit děti v létě – venkovní aktivity jsou levné a zábavné

Hodnocení dětské kresby

Kresba je nejpřirozenější činnost a pro dítě představuje určitou formu hry. Kresba, stejně jako ostatní schopnosti či dovednosti, prochází určitým vývojem, na které má vliv intelekt, zkušenost, fyzická i psychická zralost, zralost emoční, individuální motorické dovednosti, včetně obratnosti, nadání, osobnostní zaměření a další spolupodílející se faktory.

Hodnocení dětské kresby může probíhat na základě vývojového hlediska, kdy dochází k posuzování úrovně rozumových schopností dítěte. Dále se může hodnotit projekce dítěte do kresby. Přičemž se posuzuje emoční labilita či stabilita dítěte a dochází k odhalení skutečných motivů, přání a postojů.

V kresbě se odráží i individuální schopnosti dítěte, mezi které patří schopnost představivosti, vnímání, paměti, fantazie aj.

Pokud se jedná o hodnocení z hlediska pedagogického, tedy o hodnocení klasifikační, domnívám se, že každé dítě by mělo dostat známku výbornou a mělo by být posuzováno k sobě samému, se zohledněním jeho individuálních schopností a dovedností, píle, snahy i úsilí.

Tak nechte své děti kreslit, nechte je objevovat svět díky tužce a její grafické stopě. Dovolte svým dětem, aby mohly projít všemi stadii svého vývoje a nechte je, ať překročí svou vymezenou plochu a mohou objevit svět čar a kouzlo barev. A nezapomeňte, že každý obrázek má svou výpovědní hodnotu a je naprosto jedinečným výtvorem.

Ohodnoťte tento článek:
3,6
Právě čtete

Vývoj dětské kresby. Co se z obrázku vašeho dítěte můžete dozvědět