Menu
MotherClub.cz
Dětské nemoci

Tourettův syndrom u dětí. Proč někteří chlapci mluví tak sprostě?

Tourettův syndrom se u dětí objevuje poměrně často, a to zejména u chlapců, kteří touto poruchou trpí ve větší míře. Možná jste již někdy zaznamenali chlapce v počínající pubertě, kteří nečekaně vydávali různé zvuky, nebo chrlili sprosté nadávky. Možná si řeknete, že jsou to nevychovanci a sprosťáci, prostě puberťáci. Ale tyto děti za to, že mají tiky, v žádném případě nemohou! Jak se Tourettův syndrom přesněji projevuje a jak se léčí? O spolupráci jsme požádali speciální pedagožku a pracovnici pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Janu Lepkovou.

Co je Tourettův syndrom?

Tourettův syndrom je vrozené neuropsychiatrické onemocnění, které začíná v dětství kolem 6-7 let věku. “Uvádí se, že až 3-4 krát častěji postihuje muže. Původ nemoci není dosud přesně znám, podobně jako je tomu u řady dalších neuropsychiatrických poruch. Zkoumají se vlivy genetické i vlivy prostředí. Některé teorie zvažovaly také možný vliv infekcí nebo autoimunitních onemocnění, například poststreptokokových autoimunitních pochodů. Zohledňují se i vážné stresy v dětském životě,” vysvětluje Mgr. Jana Lepková.

Onemocnění bylo pojmenováno podle francouzského neurologa Georgese Gillese de la Tourettea, který jej poprvé popsal v roce 1885.

Tourettův syndrom. Když vás vaše tělo nutí dělat věci, které nechcete

Tourettův syndrom a jeho příznaky

Jak se Tourettův syndrom projevuje? Zejména nejrůznějšími tiky. Když někde zmíníte Tourettův syndrom, lidé obvykle reagují ve stylu: “Aha, to jsou ti, co sprostě nadávají…” Tourettův syndrom a nadávky totiž patří k sobě. Ale nejen to. Onemocnění se neprojevuje pouze tím, že postižený člověk mívá nutkání vypouštět z úst sprostá slova. Často jsou to i různé zvuky nebo pohyby, které se opakují několikrát za den. Tyto výrazné projevy, kterých si nelze nevšimnout, vznikají jako důsledek nutkání. Pokud je dítě s Tourettovým syndromem v klidu, příznaky ustupují.

Je třeba si uvědomit, že tohle nejsou žádné zlozvyky, které by dotyčné dítě dělalo naschvál. Naopak jde o závažnou diagnózu a onemocnění, které může dotyčnému způsobovat značné problémy, včetně nepochopení ze strany svého okolí, horší začlenění do dětského kolektivu i další potíže v souvislosti s tím, že dítě takto vyrušuje ve vyučování. Mgr. Jana Lepková uvádí, k jakým projevům u dítěte dochází:

“Tourettův syndrom se vyznačuje motorickou a vokální (zvukovou) poruchou, která může být pro nezkušené okolí velmi obtížně uchopitelná. První projevy se manifestují již v dětství nebo v adolescenci, literatura uvádí nejpozději do 21 let. V projevech vokálních tiků je nejobtížněji pochopitelná pro neinformované okolí zřejmě tzv. koprolalie, tedy situace, kdy dotyčný vykřikuje nemravná slova a pro okolí pak takové dítě působí jako nevychované. Jistě si lze vybavit například reakci lidí v hypermarketu nebo MHD při takové situaci.”

Tourettův syndrom a tiky. Dají se ovlivnit vůlí?

“Jde o vlastní vůli prakticky neovlivnitelný projev související nejpravděpodobněji s extrapyramidovými mozkovými dráhami. Vokální tiky nemusí však mít vždy projevy koprolalie, ale mohou být i jinak variabilní, např. v podobě echolálie, kdy dotyčný spíše papouškuje, tedy opakuje slova slyšená. To samozřejmě může být pro okolí obdobně nepochopitelné a může to být považováno za projev zlobivosti a provokace. K vokálním tikům se často přidružují i tiky motorické, vůli neovlivnitelné záškuby svalových skupin těla,” upozorňuje Jana Lepková.

Inkluze ve školách, autismus a ADHD. Co mohou pro dítě udělat rodiče?

Tourettův syndrom a ADHD

Tourettův syndrom se často může vyskytovat s behaviorálními poruchami nebo neurotickými poruchami. Relativně častý může být souběh s ADHD nebo OCD. Uvádí se, že největší manifestace dosahuje porucha kolem 11tého roku dítěte a s dalším vývojem je tendence k mírnění příznaků, přičemž přibližně u třetiny nemocných příznaky přetrvávají i v dospělém věku.

“Důležité je vědět, že i přes projevy, které se mohou jevit obtížně uchopitelné a jsou komplikovány i dalšími přidruženými projevy, je ve většině případů intelekt takto postižených dětí nenarušen a jeho rozložení obecně bude odpovídat Gaussově křivce běžné populace,” dodává Jana Lepková.

Léčba dítěte s Tourettovým syndromem

Mgr. Lepková radí, jak s dětmi pracovat a co pro ně mohou rodiče v rámci léčby a zmírňování příznaků Tourettova syndromu udělat. Co je evidentně prokázáno, je to, že tiky se zmírňují v klidu a psychické vyrovnanosti a zhoršují ve stresu a duševním vypětí, proto všechny způsoby, které vedou k vnitřní vyrovnanosti zároveň vedou k předcházení tikových atak. To je hodně důležité. I když životní stresové situace někdy nelze vyloučit, je možné s dětmi pracovat v rámci technik práce se stresem, relaxací, meditací a psychickou pohodou. Meditaci a přesun do pomalejších mozkových frekvencí však Mgr. Lepková nedoporučuje u jedinců s případnou přidruženou epilepsií, u nichž by nízké pásmo mohlo naopak záchvat vyvolat.

Pomoci může i psychoterapie u dětského psychologa, v krajním případě rovněž medikace, ale teprve tehdy, když všechny ostatní pokusy selhávají. Psychofarmaka nezabírají primárně, spíše celkově tlumí projevy dítěte a mají celou řadu vedlejších účinků. To by měl rozhodně každý rodič dobře zvážit, zda je to opravdu nutné!

“Vzhledem k tomu, že Tourettův syndrom bývá často přidružen s ADHD, je třeba řešit oba problémy. Zde se může jevit nadějný například biofeedback, který prostřednictvím optimalizace mozkových vln vlastním procesem sebeučení mozku podporuje snížení tikové motorické poruchy a také pomůže optimalizovat pozornost. O poznání komplikovanější se může zdát přidružení OCD, což je spíše neurotická porucha, která často vyžaduje psychoterapii. Řešením může být kognitivně behaviorální terapie. Vždy jde o spolupráci rodičů s odborníky (lékaři, psychoterapeuty, psychology),” říká Jana Lepková.

Impulzivnost a neschopnost sebeovládání. Hyperkinetická porucha skutečně existuje. Čím takové děti prochází?

Dítě s Tourettovým syndromem ve škole

“Na přítomnost dítěte s Tourettovým syndromem je třeba pamatovat také ve školním prostředí. Situace může vyžadovat přítomnost asistenta pedagoga a poradnou nastavených podpůrných opatření. Nezbytná je informovanost učitelů, aby problém byl chápán jako obtížně ovlivnitelný ze strany dítěte a nikoliv projev jeho bezhraničnosti nebo nespecifického problémového chování,” zdůrazňuje speciální pedagožka.

Jana Lepková (*1980)

  • vystudovala speciální pedagogiku na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, dále společenské vědy pro SŠ na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jako rozšiřující studium
  • absolvovala kurzy: Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, Deficity dílčích funkcí B. Sindelarové, Grunnlaget, edukativně stimulační skupinky, efektivní učení a myšlenkové mapy, techniky soft skills a osobního rozvoje
  • aktuálně vypracovává práci na téma “Analýza podpory vzdělávání nadaných dětí a dětí s dvojí výjimečností” v Jihomoravském kraji
  • mezi její zájmy patří také historie, dějiny kultury a přírodní medicína
  • působí jako speciální pedagožka a pracovnice školního poradenského pracoviště, věnuje se screeningu poruch učení, depistáži nadaných dětí a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a odpovídající pomoci jejich rodinám

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Tourettův syndrom u dětí. Proč někteří chlapci mluví tak sprostě?