Menu
MotherClub.cz
Vývoj dítěte

Vývojová dysfázie u dětí: Vrozená porucha řeči, se kterou je třeba pracovat

Má vaše dítě problémy s mluvením, často komolí slova a bývá pro vás složité se vzájemně dorozumět? Na vině může být vývojová dysfázie, která se projevuje opožděným vývojem řeči a potížemi s mluvením. Jediným klíčem k úspěchu je včasná a pravidelná terapie.

Co je vývojová dysfázie?

Jedná se o vrozenou poruchu řeči, která se projevuje chybami ve výslovnosti, slovní zásobě, porozumění, gramatice i schopnosti postavit větu. Ačkoliv dysfázie postihuje celkový vývoj osobnosti dítěte, nejedná se o poruchu intelektu, která by jakkoliv snižovala mentální schopnosti. Častěji postihuje chlapce, než dívky.

Projevy vývojové dysfázie

Dítě se setkává s opožděným vývojem ve skladbě hlásek, slabik, slov a vět. Problémem bývá slovní zásoba a neschopnost utvořit krátké a jednoduché věty se správnou gramatikou. Typické je komolení a neohýbání koncovek. Každé dítě však může mít trochu jiné projevy dysfázie.

Příznaky vývojové dysfázie podle jednotlivých fází

Pro rodiče může být někdy velmi obtížné rozpoznat příznaky dysfázie hned ve chvíli, kdy dítě poprvé nabývá jazykové schopnosti. Avšak čím dříve se vada diagnostikuje a začne léčit, tím lépe.

Preverbální a raná verbální fáze

Nejčastěji se můžete setkat s obtížnou nebo nejasnou artikulací, motorickou dysfunkcní a neschopností jasně a účelně vyslovovat. Někdy může dojít i k poruše sluchu a sluchového vnímání.

Verbální fáze

Během verbálního období se začínají objevovat jazykové problémy. Podle vědců se však tyto příznaky stávají jasnějšími až v pozdějším věku dítěte.

Školkové období

Jakmile začne dítě chodit do školky a později do školy, přidávají se motorické a vjemové problémy. Nadále postupuje i jazyková porucha, která hraje významnou roli v řeči dítěte, při konverzaci i učení ve škole.

Je velmi důležité, aby si rodiče uvědomili, že příznaky vývojové dysfázie i její závažnost se mohou u jednotlivých dětí velmi lišit. V některých případech jazykové potíže přetrvávají i v dospívání, jindy do této doby díky včasné terapii vymizí.

Tipy, jak podpořit u dětí lásku ke čtení?

Hlavní příznaky vývojové dysfázie u dětí

 • Opožděný vývoj řeči
 • Nesrozumitelná mluva
 • Komolení slov a patlavost
 • Chyby ve výslovnosti hlásek
 • Vyjadřování s nesprávnou gramatikou
 • Potíže v grafomotorice
 • Potíže ve sluchovém a zrakovém zpracování
 • Horší paměť
 • Zhoršená schopnost udržet pozornost
 • Narušená časoprostorová orientace
 • Zhoršená jemná či hrubá motorika
 • Lateralita, nebo zkřížená lateralita (dominance jedné ruky nebo oka)
 • Zhoršená schopnost kreslení (deformace tvarů, nesprávně zobrazené přímky a křivky, slabé a roztřesené čáry, přetahování, nedotahování, nevyužívání značné plochy papíru)

Druhy dysfázie

Percepční senzorická dysfázie

Typickým příznakem je porucha vnímání a porozumění řeči, a také horší paměť. V tomto případě dítě není schopné správně dekódovat řeč, slyší zvuky, ale nedokáže je odlišit od jiných. Dále nezvládá zpracovávat informace správným způsobem.

Expresivní motorická dysfázie

U motorické dysfázie jsou typické potíže s výslovností, především pak hlásek nebo slov. Slovní zásoba neodpovídá věku dítěte, ale porozumění slovům a větám většinou nebývá žádným problémem. Velké potíže dělá těmto dětem rozšiřování slovní zásoby.

Smíšená dysfázie

Nejčastější formou je tzv. smíšená dysfázie, kdy má dítě potíže s porozuměním, výslovností i tvorbou slov a vět. Není sice pravidlem, že by děti s touto formou dysfázie nerozuměly žádnému sdělení, ale obvykle mívají velké potíže s dekódováním složitějších gramatických struktur.

Co způsobuje vývojovou dysfázii?

Dysfázii není možné připsat jiným běžným dětským poruchám, jako je například autismus, intelektuální deficit nebo jiné vývojové komplikace. Za vývojovou dysfázii u dětí navíc v žádném případě nemohou mozkové léze.

Původcem vývojové dysfázie je organické poškození mozku, ke kterému dochází už v období těhotenství. Konkrétní příčina poruchy není zatím známá, avšak největší roli při určování, zda dítě bude během svého života mít vývojovou dysfázii, hrají genetické faktory.

Jelikož dysfázie způsobuje postižení řečových center v mozku, může vzniknout i během porodu nebo po něm, například vlivem virového onemocnění nebo proděláním novorozenecké žloutenky.

Vyšetření dítěte

Máte-li podezření na vývojovou dysfázii, obraťte se na pediatra, který provede základní vyšetření a doporučí vám odborníky i další potřebná vyšetření, jež povedou ke konečné diagnóze. Většinou se neobejdete bez návštěvy neurologa, psychologa, foniatra a logopeda. Návštěvu lékařů neodkládejte. Pokud se některé z příznaků dysfázie u vašeho dítěte objeví a nevymizí ani ve 3 letech věku, vyhledejte odborníka. Nejlépe uděláte, pokud řečovou vadu začnete řešit co nejdřív. Při nástupu do školy už totiž může být pozdě.

Jak naučit dítě vyslovovat sykavky doma?

Léčba dysfázie

Pokud dítě trpí jakoukoliv formou dysfázie, je důležité zahájit léčbu co nejdříve. Spíše než k lékům nebo chirurgickým zákrokům lékaři raději přistupují k logopedické léčbě, která pomáhá mozku pochopit příchozí informace a formulovat myšlenky a pocity prostřednictvím jazyka.

V závislosti na konkrétním dítěti a rozsahu vývojové dysfázie může léčba trvat měsíce či roky, případně se protáhnout až do období dospívání. Dětí trpící dysfázií mohou se svou poruchou bojovat i jinými metodami, jako je čtení knížek, rozvíjení sociálních vazeb nebo docházení k dětskému psychologovi, který jim pomůže se zpracováváním emocí.

Kromě odborné péče je důležitá i role rodičů. Proto s dítětem pravidelně procvičujte úkoly zadané logopedem a aktivně se podílejte na léčbě. Pamatujte, že dysfázie může být pro dítě velmi frustrující. Proto se můžete setkat s problémovým chováním, kdy se dítě snaží vyjádřit beze slov.Dbejte na vše, co vám logoped řekne a doporučí. Své dítě podporujte a udržujte si pozitivní náladu.

Ohodnoťte tento článek:
3,8
Právě čtete

Vývojová dysfázie u dětí: Vrozená porucha řeči, se kterou je třeba pracovat