Menu
MotherClub.cz
Peníze na mateřské

Mateřská dovolená 2022: Jaká jsou pravidla a jak se počítá?

Zatímco na rodičovský příspěvek má nárok každý rodič, peněžitou pomoc v mateřství (PPM) neboli mateřskou lze pobírat pouze za určitých podmínek. Kdo má na mateřskou nárok? Kdy se na ni nastupuje? Jak vypočítat její výši? A jaké změny ve výpočtu mateřské přinese rok 2022?

Co je mateřská dovolená, kdy se na ni nastupuje a jak dlouho trvá?

Mateřská dovolená je období dovolené, které rodiči poskytuje zaměstnavatel. Během této doby se vyplácejí dávky z nemocenského pojištění, z čehož plyne, že na podporu mají nárok pouze maminky, které jsou či byly vedeny jako plátci tohoto pojištění. Peněžitá podpora v mateřství slouží jako kompenzace ušlého příjmu po dobu mateřské dovolené.

Peněžitá podpora v mateřství je vyplácena po dobu 28 týdnů v případě narození jednoho dítěte. Pokud se narodí dvě a více dětí, trvá mateřská dovolená 37 týdnů. Podpora se vyplácí od prvního dne nástupu na mateřskou, což bývá šest až osm týdnů před plánovaným porodem.

O nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje sama nastávající maminka na základě stanoveného termínu porodu. Od svého gynekologa dostane formulář s názvem Žádost o peněžitou podporu v mateřství (formulář je v tištěné podobě k dispozici také na OSSZ), ve kterém žena vyplní datum nástupu na mateřskou v rozmezí šesti až osmi týdnů před termínem porodu. Pokud tak neučiní, bude za začátek PPM automaticky považován počátek šestého týdne před porodem. V případě, že se dítě narodí dříve než osm týdnů před plánovaným termínem, se bude mateřská počítat ode dne porodu.

Svobodná matka a peníze. Zjistěte, na co máte nárok

Výpočet mateřské v roce 2022

Výše peněžité podpory v mateřství představuje 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Nejprve je proto nutné zjistit denní vyměřovací základ. Jak na to? Vyměřovací základ za rozhodné období (tj. zpravidla 12 měsíců předcházejících měsíci, v němž se na mateřskou dovolenou nastupuje) se vydělí počtem kalendářních dnů, které připadají na rozhodné období. Průměrný denní příjem se redukuje dle tří redukčních hranic, které se odvozují od průměrné mzdy.

U OSVČ je rozhodující úhrn měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na mateřskou.

Redukční hranice je nutné znát, aby bylo možné vypočítat denní vyměřovací základ.

Výpočet mateřské v roce 2022: Denní vyměřovací základ = měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní

Denní vyměřovací základ se dále redukuje následovně:

  • z částky do 1 298 Kč se počítá 100 % (I. redukční hranice)
  • z částky do 1 946 Kč se počítá 60 % (II. redukční hranice)
  • z částky do 3 892 Kč se počítá 30 % (III. redukční hranice)
  • k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží

Redukční hranice se v souvislosti s meziročním růstem mezd každoročně upravují. Uvedená výše redukčních hranic začne platit 1. 1. 2022.

Kdo má nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Nárok na peněžitou podporu v mateřství nevzniká automaticky. Aby žena měla nárok na PMM, musí splňovat následující podmínky:

  • pokud je zaměstnaná, musí se před nástupem na mateřskou po dobu minimálně 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit nemocenského pojištění (zaměstnavatel má povinnost zaměstnance pojistit)
  • pokud je OSVČ, musí se nemocenského pojištění účastnit jako dobrovolný plátce, a to po dobu minimálně 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech, z toho 180 dnů v průběhu jednoho roku před nástupem na mateřskou
  • v době nástupu na mateřskou dovolenou musí být nemocensky pojištěna

Pokud je žena v tzv. ochranné lhůtě, která trvá 180 dní od zániku nemocenského pojištění, má na mateřskou nárok také.

Rodičovský příspěvek v roce 2021. Kdy na něj máte nárok a kolik můžete získat?

Co když nesplníte podmínky pro přiznání mateřské?

Pokud žena podmínky pro výplatu PPM nesplňuje, nemá na příspěvek zkrátka nárok. Může však hned od porodu pobírat rodičovský příspěvek, jehož výši určí stát. Rodičovský příspěvek může být vyplácen i otci dítěte, nejdříve však od 7. týdne po porodu.

Studentky a nárok na mateřskou dovolenou

Jak jsme již zmínili, podmínkou pro čerpání mateřské je účast na nemocenském pojištění. To zjednodušeně znamená, že matka musí být buďto dostatečně dlouho zaměstnaná, nebo podnikat jako OSVČ a nemocenské pojištění odvádět dobrovolně. Za studenty stát platí pouze zdravotní pojištění (za studenty do 18 let také sociální pojištění), tudíž při studiu nárok na mateřskou nevzniká.

Jiná situace by byla, kdyby byla studentka zároveň dostatečně dlouhou dobu zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná a tím automaticky splnila výše uvedené podmínky. Nárok na mateřskou u studentek vzniká také v případě, že ještě před porodem úspěšně absolvují střední nebo vysokou školu a nastoupí do zaměstnání. V takovém případě se totiž do 270 dní účasti na nemocenském pojištění započítá i doba studia.

Pokud těhotná studentka nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemá, může stále pobírat rodičovský příspěvek. Ten je možné čerpat ihned po narození miminka, a to i tehdy, když matka dosud nebyla zaměstnancem ani OSVČ. Krom toho může mít nárok například i na porodné nebo příspěvek na dítě.

Alimenty. Jak se stanovuje výše výživného na děti a na co si dát pozor?

DPP / DPČ a nárok na mateřskou

V případě, že matka pracovala na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ), může mít na PPM nárok. Podmínkou však opět je, aby vznikla účast na nemocenském pojištění. Ta u DPP vzniká při příjmu nad 10 000 korun, u DPČ při příjmu od 3 500 korun měsíčně. Rovněž je nutné být nemocensky pojištěna v době nástupu na mateřskou dovolenou.

Podnikatelky a nárok na mateřskou

Podnikatelky, respektive osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) samozřejmě nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají. Musí však splnit jednu podmínku, kterou je i v tomto případě placení nemocenského pojištění, a to po dobu alespoň 270 kalendářních dní za poslední dva roky, z toho 180 dnů v průběhu jednoho roku před nástupem na mateřskou. Zároveň je nutné, aby účast na nemocenském pojištění trvala v době začátku PPM. Výjimku představují OSVČ v ochranné lhůtě (180 dní od zániku nemocenského pojištění), kterým rovněž vzniká nárok na PPM.

Zatímco za zaměstnance platí nemocenské pojištění zaměstnavatel, OSVČ si jej musí platit samy. Na rozdíl od sociálního a zdravotního pojištění není nemocenské pojištění pro OSVČ povinné, tudíž je nutné se k němu přihlásit dobrovolně. Minimální výše nemocenského pojištění se v roce 2022 nemění a činí tedy 147 korun měsíčně. Je však nutné počítat s tím, že výše mateřské se bude odvíjet od výše pojistného.

Kdo mateřskou vyplácí a kde o ni žádat?

Dávky vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Žádost o peněžitou podporu v mateřství žena předkládá svému zaměstnavateli. Pokud je nastávající maminka OSVČ, podává žádost na příslušné OSSZ, která bude vyplácet dávky dle dosavadní výše pojistného.

Mateřská dovolená a přivýdělek

Plánujete si na mateřské dovolené přivydělat? Můžete, ale opět je nutné splnit několik podmínek.

Zaprvé nelze pracovat po dobu šesti týdnů od porodu. Pokud by poté žena chtěla nastoupit ke stávajícímu zaměstnavateli, musí pracovat na jiné pozici než před nástupem na mateřskou dovolenou. Je tedy nutné podepsat novou smlouvu, přičemž nezáleží na tom, zda se bude jednat o DPP, DPČ nebo HPP. Pokud se rozhodne pracovat u jiného zaměstnavatele, může tak učinit bez omezení.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení a kolik stát přispívá?

Mateřská vs. zbývající dovolená v zaměstnání

V roce 2021 se změnily podmínky pro čerpání dovolené. Tato změna měla mimo jiné vliv i na čerpání dovolené po mateřské nebo rodičovské.

Zaměstnané ženy, které budou čerpat mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, mají nárok i na řádnou dovolenou v zaměstnání (přestože při mateřské nebo rodičovské fakticky nepracují).

Doba na mateřské se započítává jako odpracovaná doba. To znamená, že pokud byla žena zaměstnaná celý rok, přičemž část z této doby byla na mateřské dovolené, má nárok na plnou dobu dovolené. Pokud byla zaměstnaná jen část roku, má nárok na 1/12 dovolené za každý „pracovní “den. Tato nová pravidla souvisejí se zrušením krácení dovolené pro omluvenou absenci.

Pokud si žena zažádá o dovolenou tak, aby navazovala na mateřskou dovolenou, musí jí zaměstnavatel vyhovět. Zkrátka stačí, když svému zaměstnavateli nahlásí, že po skončení mateřské bude čerpat řádnou dovolenou, a následně může pokračovat rodičovskou dovolenou. Po dobu čerpání řádné dovolené bude vyplácena náhrada mzdy.

Co když na mateřskou nastoupí otec?

Legislativa umožňuje, aby peněžitou pomoc v mateřství čerpal otec dítěte, pokud se žena během mateřské rozhodne nastoupit zpět do zaměstnání. Musí však se ženou uzavřít písemnou dohodu, že o dítě bude pečovat. Zároveň v ní musí být uveden den porodu a den, od něhož se bude otec o dítě starat. Tato dohoda může nabýt účinnosti nejdříve od sedmého týdne po porodu. Podpis matky na dohodě musí být řádně ověřen.

Změna: Otcovská dovolená bude delší

Pokud je otec dítěte plátcem nemocenského pojištění, mohl si doposud v průběhu šesti týdnů po narození dítěte vybrat sedm dnů volna. Tato doba se od roku 2022 prodlužuje na dva týdny. Otcům na otcovské dovolené bylo a i nadále bude vypláceno 70 % základu jejich příjmu z nemocenského pojištění, stejně jako je tomu u žen na mateřské.

Nárok na placenou otcovskou dovolenou mají jak zaměstnanci, tak OSVČ, pokud dobrovolně odváděly nemocenské pojištění po dobu minimálně tří měsíců před nástupem na otcovskou. Dvoutýdenní otcovské dovolené mohou využít také tatínci, jejichž potomek se narodí koncem roku 2021 a k 1. 1. 2022 ještě neuplyne šest týdnů od porodu.

Žádost o otcovskou dovolenou, přesněji Žádost o dávku otcovské poporodní péče, je třeba odevzdat zaměstnavateli. Formulář lze vyplnit online na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, popřípadě si je na úřadu Správy sociálního zabezpečení vyzvednout osobně. Je-li otec OSVČ, musí formulář odevzdat nebo poslat na příslušný úřad OSSZ.

Otcovská dovolená 2020. Jak o ni žádat a co byste měli vědět?

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

Po mateřské dovolené následuje dovolená rodičovská, což znamená, že na peněžitou pomoc v mateřství navazuje rodičovský příspěvek. O ten je nutné požádat, a to nejlépe před koncem mateřské dovolené. Žádost o rodičovský příspěvek se podává na Úřadu práce. Výše rodičovského příspěvku se od roku 2020 zvýšila o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun, u vícerčat na 450 tisíc korun.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Mateřská dovolená 2022: Jaká jsou pravidla a jak se počítá?