Menu
MotherClub.cz
Vývoj dítěte

Dvouleté dítě nemluví. Je to v pořádku?

Každé dítě se vyvíjí vlastním jedinečným tempem a po většinu času se jedná o zcela standardní jev. Pokud si však nejste jistí tím, že vaše dítě ve dvou letech nemluví tak, jako jeho vrstevníci, vaše obavy jsou opodstatněné.

Důležité milníky v řeči dvouletých dětí

Ve 2 letech mívají děti zásobu 50 a více slov, a to i přesto, že tato slova samy dokonale nevyslovují, případně je vyslovují špatně. Dvouleté děti často umí pojmenovat svá oblíbená jídla a vydávají různé zvuky zvířat, pokud je o to požádáte. Začínají se u nich už objevovat i dvouslovné fráze, např. „chci jídlo“ a používání zájmena „moje“.

V období od 2 do 3 let udělá dítě obrovský skok a jeho zásoba začne dosahovat 200-1000 slov. Může začít rozumět prostorovým konceptům, jako je „na“ nebo „v“ a mluvit o nich. Rovněž prokazuje lepší porozumění zájmenům a popisu lidí, míst a věcí. Nedělají mu problémy výrazy „šťastný“ nebo „smutný“, a „velký“ nebo „malý“.

Mezi další milníky patří:

 • Používání dvou až tříslovných vět
 • Jasnější mluva, které začínají rozumět i lidé, kteří s dítětem nežijí
 • Odpovídání na jednoduché otázky
 • Častější používání zájmen „já“, „ty“ a „mně
 • Počátek používání minulého času u sloves, například „chodil“ nebo „skočil

Je důležité si však uvědomit, že dvouleté děti mohou stále nevhodně užívat koncovky, a stejně tak mohou mluvit způsobem, kterému cizí lidé zcela nerozumí. Pečovatelé, vychovatelé i lékaři běžně rozklíčují pouze 50 % všech slov, které dítě říká. Avšak s blížícími se 3. narozeninami mohou lidé ve vaše rodině a blízkém okolí začít dítěti více rozumět.

Neautistické zpoždění řeči versus autistické zpožděni řeči

Možná jste už slyšeli, že zpoždění řečových schopností souvisí s autismem. Vazba k autismu je sice pravdivá, avšak opožděný vývoj řeči se může vyskytnout i sám o sobě. Obecně platí, že děti s izolovaným zpožděním řeči většinou splňují své milníky v jiných oblastech vývoje, jen ne v řeči nebo jazyku. Dítě může mít sice problém s mluvením, ale reaguje, když na něj zavoláte jeho jménem. Zvládá komunikovat i jinými způsoby, například vrtěním hlavou, znakovou řečí nebo vokalizací. Dítě nemusí mít velkou slovní zásobu, a i přesto může mít sociální dovednosti odpovídající jeho věku.

Děti s poruchou autistického spektra (ASD) mívají opožděný vývoj řeči, stejně jako potíže s komunikací obecně. Můžete si například všimnout, že autistické dítě nereaguje na své jméno, ani se neřídí pokyny, které mu dáte. Navíc nemá potřebu ukazovat na předměty a používat různá gesta.

Vývojová dysfázie u dětí: Vrozená porucha řeči, se kterou je třeba pracovat

Mezi další rysy autismu patří:

Problémy s komunikací

Autistické dítě má tendenci opakovat určitá slova nebo fráze. Dále může určitá slova zapomenout, a to i v případě, že předtím je znalo. Také si můžete všimnout, že dítě mluví robotickým zpěvem nebo jiným neobvyklým tónem hlasu.

Sociální výzvy

Děti s autismem se vyhýbají očnímu kontaktu a mají potíže se čtením mimiky a řeči těla.

Opakované chování

Dalším znakem autismu je opakované mávání rukama nebo pohupování celého těla. Dítě se může soustředit jen na určité zájmy nebo si hrát s hračkami pouze jedním konkrétním způsobem (např. seřazuje panenky nebo otáčí pastelkami). Může to vypadat i tak, že dítě zajímá jen jedna část určité hračky, například knoflík na šatech u panenky.

Pokuste se odolat vlastní diagnostice svého dítěte a raději se obraťte na pediatra. I pokud splňuje některou z výše uvedených možností, může se jednat o typickou součást osobnosti nebo část vývoje dítěte. Odborníci tvrdí, že diagnóza autismu většinou trvá a podaří se jí s konečnou platností potvrdit až v pozdějším věku.

Možné příčiny zpoždění řeči

Kromě autismu existuje řada důvodů, proč se právě u vašeho dítěte pomaleji vyvíjí řečové a jazykové schopnosti. Řeč a jazyk jsou přitom dvě různé věci. Řeč je způsob, jakým dítě utváří slova a zvuky, zatímco jazyk je způsob, kterým dítě aplikuje těmto slovům význam a jakým způsobem komunikuje. Děti mohou mít ve 2 letech potíže s řečí či skládáním slov. Objevit se u nich mohou i problémy týkající se jazyka.

Primární příčiny zahrnují:

Vývojová expresivní jazyková porucha (DELD)

Dítě s tímto stavem má potíže s vyjadřováním pomocí řeči a gest, a také se psaním. Důvod této poruchy zatím není známý.

Receptivní porucha jazyka

Děti s receptivní jazykovou poruchou mívají potíže s porozuměním a zpracováním jazyka, který slyší. Ačkoliv slyší kolem sebe slova, nedokážou si je spojit s určitými významy. Stejně jako u expresivní poruchy je příčina neznámá.

Další sekundární stavy, které mohou způsobit zpoždění řeči a jazyka

V tomto případě je zpoždění řečových a jazykových schopností způsobené stavem, který ovlivňuje určitou část těla nebo mozek dítěte.

Patří sem:

 • Dětská mozková obrna
 • Dětská apraxie řeči
 • Dysartrie
 • Ztráta sluchu
 • Mentální postižení
 • Selektivní mutismus

Diagnostika a léčba

Pokud máte u svého dítěte podezření na řečovou poruchu, zajděte za pediatrem a požádejte ho o doporučení odborníka. Může vás poslat na vyšetření na ORL, psychologii, neurologii i logopedii. Profesionál zjistí příčinu potíží a zhodnotí individuální potřeby dítěte. Poté pomůže s rozvojem jeho komunikačních dovedností včetně poslechu, mluvení, gestikulace a celkového porozumění.

Terapeutické aktivity pro dvouleté děti mohou zahrnovat:

 • Hraní her
 • Čtení knížek
 • Procvičování zvuků a slabik

Velkou podporou jsou pro dítě také rodiče, kteří po řádném zaškolení od logopeda mohou se svým potomkem procvičovat řečové a jazykové dovednosti i doma.

Léčba vyžaduje čas

Pamatujte, že každé dítě je jiné, a proto i léčebné plány se sestavují individuálně. Některé děti mohou na terapii reagovat velmi rychle, jiné naopak pomaleji.

V případech izolovaného zpoždění řeči nebo jazyka, které není spojené s jinou komplikací zdravotního stavu, může být včasná léčba velmi užitečná. Podle odborníků mohou děti mluvit bez potíží už ve chvíli, kdy nastupují do mateřské školy.

Jestliže dítě trpí zpožděním řeči a jazyka způsobeným sekundárními problémy, bude jeho další vývoj záviset na příčině potíží a následné léčbě. Neztrácejte v žádném případě naději. Nadále se obracejte na pediatra a další specialisty, kteří vás provedou adekvátní léčbou a podpoří vás ve snaze dítěti pomoci.

Jak naučit dítě mluvit. Vyvíjí se vaše dítě v pořádku nebo je nutná pomoc?

Co byste měli dělat s dvouletým dítětem, aby se rozmluvilo?

 • Čtěte mu každý den z knížky.
 • Zpívejte pravidelně dětské písničky.
 • Mluvte nahlas a povídejte dítěti, co se během dne chystáte všechno dělat.
 • Při procházkách venku ukazujte dítěti svět kolem vás a popisujte, kde se co nachází.

Čím více slov a vět vaše dítě uslyší, tím lépe se budou jeho řečové a jazykové dovednosti rozvíjet. Pokud si všimnete, že stále nedosahuje milníků řeči a jazyka, poraďte se s dětským lékařem na dalším postupu.

Ohodnoťte tento článek:
3
Právě čtete

Dvouleté dítě nemluví. Je to v pořádku?