Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

Zajímá vás pěstounská péče. Jaké podmínky musíte splnit?

Redakce

Redakce

16. 6. 2018

Již delší dobu přemýšlíte nad tím, jak změnit svůj život tak, aby konečně dával smysl? Věříte, že vše dobré se člověku v životě vrátí? Sami žijete v relativním blahobytu a rádi byste dopřáli hezčí život i někomu jinému? Pokud vás zajímají podrobnější informace o pěstounské péči, poradíme vám, jak na to, a hlavně vás seznámíme s tím, co vše pěstounská péče obnáší.

Profesionální pěstounská péče

Pěstounská péče je variantou náhradní rodinné výchovy. Na rozdíl od adopce neztrácí dítě v péči pěstounů kontakt se svou biologickou rodinou. Děti do pěstounské péče svěřuje soud tehdy, pokud se o ně nemohou či nechtějí starat jeho vlastní rodiče. V poslední době se dává přednost umísťování dětí k pěstounům, ať už na rok či dlouhodobě, před jejich pobytem v ústavním zařízení, tedy v kojeneckém ústavu či dětském domově. Ústavní péče totiž podle odborníků nedokáže dětem zajistit takové emocionální a sociální zázemí jako pěstounská rodina. Výhody pěstounské péče pro dítě hrají velkou roli v rozhodování, zda se také připojit mezi pěstouny. Je to jedna z mála prací, která má opravdu smysl. Podívejme se nyní podrobně na vše, co by vás mohlo v souvislosti s pěstounskou péči zajímat.

Pěstounská péče

Pěstounství jakožto forma náhradní rodinné péče o děti v Česku funguje již dávno. Existují dvě formy pěstounství, pěstounská péče na přechodnou dobu a pěstounská péče dlouhodobá. Dlouhodobá pěstounská péče je vhodná především pro lidi, kteří chtějí být dítěti mámou a tátou, budou jej vychovávat a zůstanou s ním v kontaktu i v dospělosti. Na rozdíl od přechodné, která je většinou pouze krizovým řešením. Dalšími typy náhradní rodinné péče jsou poručenství, svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče či hostitelská péče.

Pěstounská péče dlouhodobá

Dlouhodobá pěstounská péče je buď příbuzenská či nepříbuzenská. Dle Nového občanského zákoníku soud zpravidla umístí dítě do péče pěstounů na dobu, po kterou trvá rodičům překážka v osobní péči o dítě s tím, že rodič může kdykoli požádat soud o vrácení dítěte zpět do své osobní péče. Proto i takzvaná klasická dlouhodobá pěstounská péče může mít jen dočasné trvání. Pokud však biologický rodič zájem neprojeví, trvá dlouhodobá pěstounská péče do 18 let věku svěřeného dítěte.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu představuje de facto zaměstnání, které vykonávají lidé zařazení v evidenci profesionálních pěstounů. Stát dotyčné osoby platí za to, že jsou připraveny kdykoli přijmout do péče cizí dítě, které je toho času bez rodiny. A opět jej vrátit, jakmile se situace vyřeší. Pro dítě se mohou mezitím najít adoptivní rodiče, anebo se může vrátit do původní rodiny. V některých případech je možné změnit status profesionální pěstounské péče na dlouhodobou.

Nedomazlené děti. Co všechno může způsobit nedostatek něhy?

Pro dlouhodobé pěstouny může být těžké žít s vědomím, že jsou rodiči, a přitom může kdykoliv zazvonit telefon a dítě se bude muset vrátit do původního prostředí, protože se tam změnily podmínky. Naproti tomu pěstoun na dobu přechodnou sám sebe nevnímá jako nového rodiče. Je to rodina, kde dítě na tu svoji pravou teprve čeká. Kde ho mají všichni rádi, jsou tam pro něj neustále, během dne i noci, ale nejsou “ jeho“ napořád. Pěstouni na přechodnou dobu vědí, že miminko od nich odejde tam, kde bude jeho opravdové doma. Jsou samozřejmě smutní, když je dítě opouští, ale netrhá jim to srdce, protože celou dobu nebylo vnitřně jejich. Vědí, že jde domů a jsou rádi i za něj. Doba je určená maximálně na rok, pěstouni s tím počítají.

Jaká jsou práva dětí v pěstounské péči?

Dítě má především právo na řádnou péči v pěstounské rodině. Pěstoun při výchově svěřeného dítěte vykonává přiměřeně povinnosti a práva rodičů. Je oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte a v těchto záležitostech také rozhodovat. Spravuje také jmění dítěte. Pěstounskou péči kontroluje místně příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, kterému podává zprávu každých půl roku doprovázející pomáhající organizace. Dítěti musí být také umožněn kontakt s biologickými rodiči a dalšími osobami blízkými.

Pěstounská péče – dávky 2017

Ať uvažujete o klasické pěstounské péči nebo o pěstounské péči na přechodnou dobu, jistě vás zajímá i finanční stránka věci. Základní dávkou pěstounské péče je odměna pěstouna. Pobírá ji klasický i profesionální pěstoun. Výše měsíční odměny se odvíjí od počtu svěřených dětí.

Měsíční odměna: Klasická pěstounská péče

8000 Kč, když pečuje o 1 dítě

12 000 Kč, když pečuje o 2 děti

20 000 Kč, když pečuje o 3 a více dětí

20 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV

za každé další dítě svěřené do péče se pak odměna zvyšuje o 4000 Kč

Měsíční odměna: Profesionální pěstounská péče

20 000 Kč dostává každý člověk zařazený v evidenci profesionálních pěstounů, bez ohledu na počet dětí, o které pečuje; částka se vyplácí, i když u sebe právě žádné dítě nemá

24 000 Kč, když pečuje aspoň o 1 dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV

Když je pěstounovi zařazenému v evidenci svěřené ještě další dítě do jiného typu péče – například do klasické pěstounské péče – zvyšuje se za každé takové dítě odměna o 4000 Kč

Čistá odměna pěstouna je nižší než uvedené hrubé částky, odečítají se povinné odvody. K odměně si pěstoun může přivydělávat bez omezení, nepřijde o ni. Pokud jsou pěstouny oba manželé, náleží odměna jen jednomu.

Starší muž strávil posledních 12 let mazlením se s miminky. Proč to dělá?

Peníze na pokrytí potřeb dítěte

Kromě odměny dostávají pěstouni také peníze na pokrytí potřeb nezaopatřeného dítěte. Konkrétní měsíční částka se odvíjí od věku dítěte:

4500 Kč pro dítě ve věku do 6 let

5550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let

6350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let

6600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let

Když je dítě nemocné nebo zdravotně postižené, a tudíž závislé na pomoci jiného člověka, měsíční příspěvek se zvyšuje až na 9000 Kč měsíčně. Pěstoun, který přebírá dítě do (klasické) pěstounské péče, navrch může čerpat jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, určený na úhradu počátečních nákladů spojených s příchodem dítěte do rodiny (8000 až 10000 Kč). Profesionální pěstouni tuto možnost nemají.

Na co ještě máte nárok?

Pěstoun (klasický i profesionální) může vedle odměny čerpat také mateřskou, rodičovský příspěvek nebo přídavek na dítě. Stát může přispět i na auto. Velká pěstounská rodina totiž potřebuje i velké auto. Podmínkou je, že máte v pěstounské péči (pouze v klasické dlouhodobé formě pěstounství) aspoň tři děti. Profesionální pěstouni na dávku nárok nemají. Jednorázový příspěvek se vyplácí ve výši 70 procent pořizovací ceny auta nebo prokázaných výdajů na opravu stávajícího vozu. Horní hranice příspěvku je stanovena na sto tisíc korun.

Kdy a proč říct dítěti, že je adoptované. Je správné to odkládat?

Pěstounská péče – požadavky

Hlavním účelem pěstounské péče je zajistit dítěti osobní péči o jeho osobu, obdobnou péči v přirozené rodině. Žadatel o svěření dítěte do pěstounské péče by měl být člověk vysokého morálního kreditu, motivací pro přijetí dítěte by měla být především touha pomoci dítěti, které nemělo doposud v životě příliš štěstí.

Které děti je vhodné umístit do pěstounské péče?

Podle odborníků jsou k umístění do pěstounské péče nejvhodnější děti odlišného etnického původu. Je tomu tak především z hlediska zvýšených nároků na adaptační schopnosti těchto rodičů. Dále se jedná o děti s vážnějším postižením, kdy péče o ně vyžaduje od náhradních rodičů určité sebeobětování, které lze spíše očekávat od pěstounů. Převažují u nich totiž altruistické motivy pro přijetí dítěte, na rozdíl od osvojitelů, kteří přijetím dítěte řeší především vlastní bezdětnost. V neposlední řadě je pěstounská péče určená především pro děti starší, které se již do osvojení, vzhledem ke svému věku nehodí – pěstounská péče je pro ně daleko vhodnější alternativou náhradní rodinné péče.

Pěstounská péče – postup při žádání o svěření dítěte

Pokud jste se rozhodli přijmout dítě do pěstounské péče, budete muset nejprve zajít na sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností  a zde si podat žádost o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče – pěstounské péče. Budete muset doložit vaší rodinnou a životní situaci, beztrestnost, osobní motivace pro přijetí dítěte do náhradní pěstounské péče (žadatelé předkládají tři fotografie, které podle jejich názoru charakterizují jejich vztah), zprávu o zdravotním stavu od ošetřujícího lékaře (žadatelé musí být fyzicky a psychicky schopni zajistit péči), dále údaje o ekonomických poměrech (zaměstnanci dokládají smlouvou na dobu neurčitou, podnikatelé výpisem ze živnostenského listu). Když je dokumentace kompletní, postoupí ji obecní úřad krajskému úřadu, který následně zajišťuje odborná psychologická vyšetření. Po ověření krajský úřad zajišťuje pro žadatele o svěření dítěte do pěstounské péče tzv. přípravu žadatelů pro přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, která má minimální rozsah pro pěstounskou péči 48 hodin, a pro pěstounskou péči na přechodnou dobu 72 hodin.

Říká se jim krkavčí matky. Proč matka opustí dítě?

Evidence osob vhodných pro výkon náhradní rodinné péče

Žadatel, který projde přípravou, je zařazen do evidence osob vhodných pro výkon náhradní rodinné péče. Nyní už jen čeká na oznámení o nalezení a vybrání vhodného dítěte. Když se tak stane, krajský úřad žadatele vyrozumí, ve kterém ústavu se dítě nachází. Po osobním seznámení se s dítětem mají žadatelé právo se rozhodnout, zda chtějí dítě do své péče. Pokud se rozhodnou že ano, podají si žádost na obecní úřad, který jim usnesením svěří dítě do tzv. předpěstounské péče, která trvá 3 měsíce a během těchto tří měsíců si musí podat návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče.

Jak vypadá běžný pěstoun?

Většina pěstounů má vlastní děti, které již odrostly a odešly z domova. Typicky je jim okolo 50 let. Sami si prožili hezký, spokojený, zajištěný život a nyní by jej rádi zajistili také pro děti, které bohužel takové štěstí jako oni neměly. Snaha pomoci, to je to nejdůležitější, co pěstouny spojuje. Nečekají od dětí vděk, ani, že to bude vždy jednoduché. Ale vědí, že to za všechny ty peripetie stojí. Že pomohou udělat svět lepším. Pokud nejste stále rozhodnuti, zda do toho jít či ne, možná by pro vás mohlo být zajímavé přečíst si příběhy některých dětí, které vyrůstaly v pěstounské rodině. Několik konkrétních příběhů očima dětí si můžete přečíst v knize Kruh mladých, která vyšla elektronicky jako e-book. Jejich příběhy jsou silné a přesvědčí vás o tom, jak moc velký smysl to má.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Zajímá vás pěstounská péče. Jaké podmínky musíte splnit?