Menu
MotherClub.cz
Peníze na mateřské

Svěření dítěte do péče a jak probíhá. Co všechno byste měla vědět?

Pokud uvažujete o rozvodu a máte děti, ocitáte se v těžké životní situaci, kterou bude potřeba zvládnout na jedničku – a především s ohledem na dítě. Bojíte se, že byste mohli přijít o dítě a chcete si najmout dobrého právníka? Pak ale dobře zvažte všechny důsledky. Komu dítě připadne a jak celý proces svěření do péče probíhá? Přečtěte si informace, které mohou být pro vás užitečné.

Návrh na rozvod manželství: Jak postupovat?

Pokud se skutečně chcete rozvést, je potřeba podat návrh na rozvod manželství k příslušnému okresnímu soudu v místě současného nebo minulého bydliště obou manželů, nebo již pouze jednoho z manželů, pokud se druhý již odstěhoval. Jestliže půjde o nesporný rozvod, sepíšete si s manželem dohodu, ve které předložíte majetkové uspořádání pro dobu po rozvodu a pokud máte děti, musíte také přednést návrh dohody o úpravě poměrů dítěte na dobu po rozvodu. To všechno vám ale teprve musí soud schválit – anebo také ne. Za těchto podmínek obvykle soud nezjišťuje příčinu rozvratu manželství a zabývá se především péčí o nezletilého. Když navržená dohoda není v souladu se zájmy dítěte, soud může rozhodnout jinak, jak se píše v § 907 občanského zákoníka.

U sporného rozvodu žádost o rozvedení manželství podává buď jeden nespokojený manžel, anebo třeba také oba, ale podstatou je, že se společně nedohodli a jsou ve vzájemném rozporu. V tomto případě soud souběžně zahajuje řízení o péči nezletilého dítěte a začne zjišťovat všechno možné. Vždy se především bere ohled na zájmy dítěte. Pokud vás trápí tahanice o dítě a nejste v tom s druhým manželem zajedno, určitě vás bude zajímat dle čeho soud určuje, komu bude svěřeno dítě do péče.

Alimenty. Jak se stanovuje výše výživného na děti a na co si dát pozor?

Jak probíhá soud o svěření dítěte do péče?

Informace o tom, jaké existují druhy péče a co všechno může nastat, jsou vypsané v §907 občanského zákoníku. Soud vychází výhradně ze zájmů dítěte. Bere ohled na osobnost dítěte, jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem. Dále také na jeho citové vazby k rodičům a případným sourozencům nebo dalším příbuzným a osobám žijícím ve společné domácnosti s rodiči. Zohledňuje se zázemí rodičů, životní poměry a způsob výchovy. Soud na prvním místě vychází z toho, kdo o dítě doposud řádně pečoval a dbal o jeho citovou, rozumovou a morální výchovu, a u koho se dítě bude mít po všech stránkách lépe.

Samozřejmě že dítě má právo na to vídat oba rodiče, proto soud stanoví také četnost a pravidelnost kontaktů s druhým rodičem, než je ten u koho bude dítě žít. Péče tedy může být výhradní – pouze u jednoho z rodičů, dále střídavá, která se nyní upřednostňuje, anebo společná – s tou ale musí souhlasit oba rodiče. Soud může také svěřit dítě do péče jiné osoby než rodiče, pokud je to v nejlepším zájmu dítěte.

Druhy péče o dítě: výlučná, střídavá a společná

Existují tedy tři základní druhy péče o dítě, které může soud zvolit:

Výlučná péče – dítě je trvale v péči jednoho rodiče. Druhý rodič na dítě platí výživné, má všechna rodičovská práva jako doposud a má právo se s dítětem stýkat.

Střídavá péče – každý z rodičů vykonává péči o dítě po stanovenou dobu. Oba rodiče se v péči pravidelně střídají na základě vlastní dohody či přesně stanovených intervalů, které určil soud v nejlepším zájmu dítěte. Zpravidla to bývá týden či dva. Po dobu, kdy o dítě pečuje druhý rodič, někdy hradí první rodič výživné, anebo mohou být oba rodiče hrazení výživného zproštěni. To znamená, že každý v době, kde je dítě u něj, automaticky hradí veškeré potřeby dítěte. Rodičovská práva a rodičovskou odpovědnost mají oba rodiče neustále – v případě jakékoliv péče. V zájmu dítěte se také doporučuje provést střídání v pátek, aby se přes víkend dítě aklimatizovalo a užilo si volný čas s druhým rodičem, než začne škola a profesní povinnosti rodiče.

Společná péče – oba rodiče pečují o dítě stejnou měrou, výživné se obvykle neplatí. Dítě žije s oběma rodiči ve společné domácnosti, anebo se pobyt dítěte u rodičů bydlících zvlášť střídá na základě jejich vzájemné dohody. Podmínkou společné péče je však to, aby se oba rodiče dokázali spolu dohodnout.

Mít dítě s cizincem je rizikem. Po rozvodu často nemáte nárok vůbec na nic

Styk s dítětem – jak často může druhý rodič vidět své dítě?

Pokud oba partneři nemají dítě ve střídavé péči, může druhý rodič vidět své dítě obvykle každý druhý víkend v měsíci od pátku do neděle. Dále také jedno odpoledne v každém týdnu a rovněž o svátcích a prázdninách může dítě střídavě pobývat u obou rodičů, i když je ve výlučné péči jednoho z nich. Tohle platí většinou pro starší děti. U kojenců a batolat je to jinak, spíše se stanovuje častější, avšak krátkodobější styk s dítětem.

Co je to předběžné opatření a kdy je potřeba?

Někdy také dochází na předběžné opatření. O co se vlastně jedná? Předběžné opatření je institut, který slouží k předběžné a prozatímní úpravě mezi účastníky. Soud o něm rozhoduje ještě před samotným řízením, případně také v jeho průběhu. Rodič, proti kterému opatření směřuje, má povinnost platit druhému rodiči výživné v nezbytné míře, anebo má složit peněžitou částku do úschovy. Také mu může být dočasně omezen styk s dítětem. Předběžné opatření se vydává, pokud existuje obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí druhým rodičem.

Běžně u sporného rozvodu již k předběžnému opatření nedochází, pouze ve vážných případech dle § 924 občanského zákoníku, které se týkají nedostatečné péče o dítě nebo zanedbání péče. Návrh na předběžné opatření o předběžné úpravě poměru dítěte může podat OSPOD, což je orgán sociálně-právní ochrany dětí, který zastupuje dítě ve věcech, ve kterých není schopno, jakožto nezletilé, rozhodovat samo, a ve kterých nemohou rozhodovat rodiče.

U předběžného opatření zůstává rodiči rodičovská odpovědnost. Má tedy vyživovací povinnost, právo se s dítětem vídat a rozhodovat o jeho záležitostech, pokud v závažných případech neurčí soud jinak, ale dítě je prozatím svěřeno do péče někoho jiného – například příbuzného nebo druhého rodiče. U standardně probíhajícího rozvodu, kde neexistuje obava z ohrožení dítěte se takové předběžné opatření již nevydává.

Svěření dítěte do péče otce

Pokud se bojíte, že si u sporného rozvodu druhý rodič přivede k soudu schopného a dravého právníka, který na vás vyhrabe jakoukoliv špínu a bude se snažit za každou cenu dosáhnout svého, můžeme vás uklidnit. Existuje několik možností, jak tomu předejít. V prvé řadě je vždy lepší pokusit se nějak dohodnout. V druhém případě vám nezbude než věřit soudu, který dělá všechno pouze a jedině v nejlepším zájmu dítěte a agresivního rodiče, jenž se snaží až příliš a nechová se korektně, rychle prokoukne.

To, že dítě patří výhradně matce, již dneska neplatí na 100 % a za každou cenu. To by se otcové dětí pěkně diskriminovali. Oba rodiče mají plnou rodičovskou zodpovědnost a mají právo na své dítě. Rodičovskou zodpovědnost soud omezuje pouze v závažných případech. Není ničím neobvyklým, že soud svěří dítě do výlučné péče otce, avšak pouze tehdy, pokud s tím matka souhlasí, anebo se nedokáže postarat o dítě a prokáže se u ní například zanedbání péče. Většinou soud vychází z toho, že dítě má právo na oba rodiče a oba rodiče mají právo na své dítě. Proto bývá nejčastěji zvoleným řešením střídavá péče, která má však také svá úskalí.

Střídavá péče v jednom bytě je lepší. Děti potřebují bezpečí a řád

Úprava poměrů dítěte v partnerství

I když spolu nejste sezdaní, přesto se můžete po rozchodu s partnerem obrátit na soud. V případě že máte děti, je to často nezbytné – a vždy platí naprosto stejná pravidla jako pro případ manželství. Soud v nejlepším zájmu dítěte může svěřit dítě do výlučné nebo střídavé péče, a stanoví výživné, které má povinnost platit druhý z partnerů či partneři mezi sebou navzájem.

Výživné na dítě – o čem rozhoduje soud?

Zajímá vás, jak je to s výživným? Výživné je určeno k hrazení potřeb dítěte, které se týkají naprosto všeho, včetně stravy, oblečení, hrazení školy, kroužků, jízdného a podobně. Soud rozhoduje s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte a k životní situaci a výši výdělku rodičů. Soud nezkoumá pouze aktuální výši příjmu ze zaměstnání, ale případné dluhy, exekuce, rodinný majetek či další finanční závazky. Výživné může platit i rodič, který nepracuje a nemá žádné příjmy.

Soud obecně vychází z toho, že životní úroveň rodičů by měla být stejná jako životní úroveň dítěte. Pokud je životní úroveň obou rodičů značně odlišná, dítě má právo dosáhnout té vyšší životní úrovně jednoho z rodičů. Majetnější rodič tedy platí na dítě více peněz. Výhodou je, že s výživným lze operovat i zpětně. Můžete žádat stanovení výživného i tři roky zpětně, anebo zpětně změnit jeho výši. Pokud si podáte návrh na změnu výživného, druhý manžel vám potom bude muset doplatit rozdíl ve lhůtě stanovené soudem.

Ohodnoťte tento článek:
4,2
Právě čtete

Svěření dítěte do péče a jak probíhá. Co všechno byste měla vědět?