Menu
MotherClub.cz
Peníze na mateřské

Rodičovská dovolená 2022: Jaké jsou podmínky a z čeho se počítá?

Na rodičovskou dovolenou má nárok rodič, který soustavně a řádně pečuje o své dítě. Její podmínky upravují vybrané paragrafy zákoníku práce (262/2006 Sb.), zatímco podmínky rodičovského příspěvku, který je během rodičovské dovolené vyplácen, jsou definovány v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní a sociální podpoře. V čem se rodičovská dovolená liší od mateřské dovolené? Kdy rodičovská začíná a jaká je její délka? Liší se nějak podmínky pro matky a otce? A jaká legislativní změna týkající se rodičovského příspěvku začala platit na počátku roku 2022?

Co je rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek?

Rodičovská dovolená slouží k prohloubení péče o dítě. Pokud o ni matka či otec zažádá, je zaměstnavatel povinen ji poskytnout, a to buď hned po narození dítěte, nebo po skončení mateřské dovolené. Rodič si může zvolit, jak dlouho bude rodičovská dovolená trvat, nesmí však přesáhnout tři roky.

Rodičovský příspěvek je vyplácen v pravidelných měsíčních dávkách, které náleží rodiči pečujícímu o dítě mladší 4 let. Podmínkou je, aby se jednalo o nejmladší dítě či děti (v případě vícerčat) v rodině. Výše rodičovského příspěvku v současnosti závisí pouze na tom, zda je pobírán na jedno či více dětí.

O rodičovský příspěvek je nutné zažádat, není vyplácen automaticky. Lze tak učinit jak osobně, tak za určitých podmínek online.

Návrat do práce po rodičovské dovolené. Jak ho s přehledem zvládnout?

Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou

Hlavní rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou spočívá v tom, že mateřská dovolená, respektive peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena z nemocenského pojištění a nárok na ni nevzniká automaticky. Na rodičovskou dovolenou a s ní spojený rodičovský příspěvek, který představuje jednu z dávek sociální podpory, má nárok každý rodič pečující o dítě.

Podmínkou pro přiznání mateřské je účast na nemocenském pojištění. To ve zkratce znamená, že žena musí být před nástupem na mateřskou po stanovenou dobu zaměstnaná či v ochranné lhůtě, která trvá 180 dní od zániku nemocenského pojištění. Osoby samostatně výdělečně činné musí být před nástupem na mateřskou samoplátci nemocenského pojištění. V případě rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku žádné takové pravidlo není.

Kdy začíná rodičovská dovolená?

Rodičovská dovolená může buďto navázat na mateřskou dovolenou, pokud na ni vznikl nárok, nebo začít hned po porodu. To se týká rodičů, kteří nemají zaplacené nemocenské pojištění, popřípadě jej neplatili dostatečně dlouhou dobu.

Pokud je po mateřské dovolené čerpána ještě řádná dovolená v zaměstnání, začíná rodičovská dovolená hned po ní.

Jaká je délka rodičovské dovolené?

Délka rodičovské dovolené, během níž je vyplácen rodičovský příspěvek, je volitelná, nesmí však přesáhnout tři roky. Po dosažení čtyř let věku dítěte již rodič nemá ze zákona nárok na speciální ochranu na trhu práce, jinými slovy mu zaměstnavatel již nemusí takzvaně držet místo. Rodič se může do práce vrátit dříve, než původně plánoval, nicméně potřebuje k tomu souhlas zaměstnavatele. Ten v tomto případě není povinný vyhovět.

Jak zjistím, zda mám nárok na rodičovský příspěvek?

Každý rodič, který se o dítě stará soustavně a řádně, má nárok na rodičovský příspěvek. Na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství není výplata této dávky podmíněna účastí na nemocenském pojištění. Rodičovský příspěvek je vyplácen buď po ukončení mateřské dovolené, nebo hned po porodu v pravidelných měsíčních dávkách, a to po dobu maximálně tří let.

Výše rodičovského příspěvku v roce 2022

Celková výše rodičovského příspěvku v roce 2022 je 300 tisíc korun v případě jednoho dítěte a 450 tisíc u vícerčat. Zůstává tedy stejná jako v předchozích dvou letech. Naposledy se výše rodičovského příspěvku měnila k 1. lednu 2020, a to z 220 tisíc korun (330 tisíc u vícerčat).

Svobodná matka a peníze. Zjistěte, na co máte nárok

Jaké mám možnosti čerpání rodičovského příspěvku?

Rodič si může do určité míry sám zvolit, jak rychle chce zmíněných 300 tisíc korun vyčerpat. Výši měsíčního příspěvku je případně možné jednou za tři měsíce změnit. Při výpočtu maximální měsíční výše příspěvku se vychází z dosavadního výdělku, respektive z denního vyměřovacího základu, a také z toho, zda měl rodič nárok na mateřskou, tedy zda za něj bylo odváděno nemocenské pojištění po alespoň minimální nutnou dobu.

Z výše zmíněného plyne, že maximální měsíční výše této dávky je individuální. Platí, že nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. Pokud rodič nedoloží své příjmy (týká se např. nezaměstnaných), je maximální výše rodičovského příspěvku 10 tisíc korun měsíčně. V případě dvou a více dětí narozených současně lze rodičovský příspěvek čerpat až do výše 1.5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, případně do výše 15 tisíc korun měsíčně, jestliže rodič nedoloží výši denního vyměřovacího základu.

Prakticky stejné je to u rodičů, kteří si vydělávají jako OSVČ. Pokud před nástupem na rodičovskou dovolenou nebyli samoplátci nemocenského pojištění, tak sice nárok na rodičovský příspěvek mají, ale nemohou si sami zvolit rychlost jeho čerpání. Automaticky je v tomto případě vyplácena částka do 10 tisíc korun měsíčně, popřípadě 15 tisíc korun u vícerčat. Pokud si OSVČ nemocenské pojištění platila, bude maximální měsíční výše rodičovského příspěvku záviset na tom, v jaké výši odváděla pojistné.

Ukončení nebo přerušení rodičovské dovolené ze zákona

Mohou nastat situace, v důsledku kterých bude rodičovská dovolená na určitou dobu přerušena nebo ukončena. Za jakých podmínek k tomu může dojít?

  • Pokud je dítě ze zdravotních důvodů umístěno do ústavního zařízení a rodič nastoupí do zaměstnání, bude rodičovská dovolená přerušena do doby, než bude dítě převzato zpět do péče. Nevyčerpaná část rodičovské dovolené přísluší ode dne opětovného převzetí dítěte, nicméně ne déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.
  • Pokud je dítě svěřeno do ústavní péče kvůli tomu, že se o něj rodič přestal starat, popřípadě je do ústavu svěřeno z jiného než zdravotního důvodu, je rodičovská dovolená přerušena na dobu, po kterou o něj rodič nepečuje.
  • Pokud dítě zemře během rodičovské dovolené, končí rodičovská dovolená po dvou týdnech od této události, nejpozději však v době, kdy by dítě dosáhlo prvního roku věku.

Totožné podmínky platí i pro mateřskou dovolenou neboli peněžitou pomoc v mateřství.

Mateřská dovolená 2022: Jaká jsou pravidla a jak se počítá?

Jak a kde mohu zažádat o rodičovský příspěvek?

Existuje několik možností, jak o rodičovský příspěvek zažádat. Tou první je osobní návštěva úřadu práce, pro kterou si lze online či telefonicky zarezervovat určitý termín. Pohodlnější je však využít elektronickou podatelnu ÚP, prostřednictvím níž lze zasílat dokumenty podepsané uznávaným elektronickým podpisem, popřípadě žádost zaslat datovou schránkou nebo poštou.

Žádost o rodičovský příspěvek lze vyplnit online na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), kde jsou také uvedeny veškeré potřebné informace včetně toho, jaké dokumenty jsou k žádosti potřeba. Konkrétně se jedná o:

  • průkaz totožnosti pro všechny zúčastněné osoby
  • rodný list dítěte
  • vyplněný formulář Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku, nebo Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku
  • vyplněný formulář Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku, jestliže dítě takové zařízení navštěvuje
  • doklad o nároku a výši obdobné dávky, kterou rodič pobíral či pobírá v zahraničí
  • vyplněný formulář Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácených dávek v rámci EU, jestliže některá z posuzovaných osob nemá bydliště v České republice, nebo pokud je pracovně či jinak vázána na jiný stát Evropské unie

Veškeré uvedené formuláře je možné najít a vyplnit online, popřípadě je vytisknout a zaslat poštou. Pokud máte zřízený elektronický podpis nebo datovou schránku, můžete vše vyřídit přes internet z pohodlí domova.

Mohu na rodičovské dovolené pracovat?

Ano, v tomto ohledu nejsou rodiče zákonem nijak omezeni. Je možné pracovat v současném i jiném zaměstnání, na hlavní pracovní poměr i na dohodu. Také podnikatelky a podnikatelé mohou pokračovat ve své činnosti. Výdělek se nikam nedokládá, pracovat lze tedy zcela bez omezení.

Rodičovská dovolená a další těhotenství – změny 2022

A jak je to s rodičovským příspěvkem v případě, že žena během rodičovské dovolené otěhotní? V současnosti je díky novele zákona o sociální podpoře, jež nabyla účinnosti dne 27. 8. 2021, možné rodičovský příspěvek dočerpat i po narození druhého potomka. Ještě minulý rok to však bylo tak, že částka, která se nestihla vyčerpat, po porodu druhého dítěte propadla.

Jak uvádí např. web statnisprava.cz, zbývající částka bude vyplacena jednorázově poté, co rodič úřadu práce oznámí narození druhého dítěte. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů je možné stanovit denní vyměřovací základ, nebo že je alespoň jeden z rodičů samostatně výdělečně činný.

Jaké jsou podmínky, jde-li na rodičovskou dovolenou otec?

Podmínky pro muže se v případě rodičovského příspěvku nijak neliší. Otec může na rodičovskou dovolenou nastoupit hned po porodu a má rovněž nárok na rodičovský příspěvek. Délka rodičovské dovolené je libovolná s maximální hranicí tří let, stejně jako je tomu v případě, že je na rodičovské matka. Novopečený tatínek navíc může využít i otcovské dovolené během šestinedělí, jejíž doba se začátkem roku 2022 prodloužila ze sedmi dnů na dva týdny.

Ohodnoťte tento článek:
3,7
Právě čtete

Rodičovská dovolená 2022: Jaké jsou podmínky a z čeho se počítá?