Menu
MotherClub.cz
Dětské aktivity

Tři králové – zvyky a tradice a jak je oslavit s dětmi

Na Tři krále, o krok dále. Víte, co to znamená? Co vlastně Tři králové symbolizují a jaké zvyky a tradice se s tímto dnem pojí? Pojďme si je představit, abyste věděli, jak tento den oslavit s dětmi. A můžete jim třeba povyprávět, co se dle legendy v den Tří králů v Betlémě událo, zazpívat si s dětmi Tříkrálovou koledu, upéct si Tříkrálový koláč nebo společně sklidit vánoční výzdobu a odstrojit stromeček.

Kdo byli Tři králové a proč se slaví tento svátek

Den Tří králů připadá každoročně na 6. ledna. A teprve tímto dvanáctým dnem od narození Ježíše končí Vánoce, nikoli už na Silvestra a ve spojení se začátkem nového roku. 6. ledna se totiž přišli narozenému Ježíškovi do Betléma poklonit Tři králové z dalekých zemí – Kašpar, Melichar a Baltazar. Tato trojice symbolizuje také Nejsvětější Trojici – Otce, Syna i Ducha Svatého. Byli to mudrcové z Východu, kteří přinesli vzácné dary – myrhu, kadidlo a zlato.

S postavami Tří králů se můžeme setkat v Matoušově evangeliu a symbolizují Zjevení Páně, a to nejen izraelskému národu, ale i všem z daleka. Když se narodil Ježíš v Betlémě, mudrci z Východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.” (Mt 2, 1–2, Kral, ČEP)

Král Herodes je poslal vyzvědět, kde se nově narozený Mesiáš a král Židů nachází. Tři mudrci (později označování jako králové) sledovali Betlémskou hvězdu, která je dovedla až ke kolébce, přinesli Ježíškovi dary, ale následně Herodovi nic neprozradili. Ten se rozlítil a nechal usmrtit všechny děti ve věku do dvou let. Mezitím však Josef, který byl varován ve snu, sebral Ježíška a Marii a společně utekli do Egypta.

Tři Králové tedy hrají v biblickém příběhu významnou roli. Podle jiné verze to byli pohané, mágové, hvězdopravci z Persie či vyznavači Zarathustry, což má zase svůj magický a mystický význam. Klanění Tří králů pak bývá někdy i symbolicky zobrazováno jako přirozené plynutí života, neboť první z králů je mladík, druhý zralý muž a třetí stařec. Tři králové také jsou uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků. A rovněž jejich dary mají svou důležitou symboliku.

Čím mazat děti v zimě? Pozor na hydratační krémy!

Co znamenají dary Tří králů – kadidlo, myrha a zlato?

Dary Tří králů představují veškerou hmotu světa. Jsou to drahé, vzácné a léčivé dary, které mají mocnou symboliku.

  • Zlato představuje světské bohatství, moc a určité významné postavení, které dokládá, že Ježíš je král.
  • Kadidlo zase označuje duchovní stránku, sílu ducha a dokládá to, že je Ježíš i Bohem.
  • Myrha pak symbolizuje odevzdání a obětování.

Tři králové vlastně byli i takové tři sudičky, které těmito dary Ježíši předpověděly jeho osud. A protože mudrci Ježíše v tento den obdarovali, některé země tuto tradici dodržují a místo 24. prosince si dávají dárky až 6. ledna. Tato tradice se dodržuje například ve Španělsku, kde tedy nenosí dárky dětem Ježíšek, ale Tři Králové.

Vánoce na Tři krále v Rusku

Podle pravoslavné církve se 6. ledna slaví v některých zemích Ruska, Srbska a podobně, Vánoce. Teprve tento je dnem narození Ježíše. Důvodem je změna kalendáře z roku 1582, kdy Papež Řehoř XIII. z kalendáře vypustil dva týdny kvůli nepřesnému výpočtu přidávání přestupných let v původním kalendáři, který zavedl Julius Caesar. Tento přechod z juliánského na gregoriánský kalendář byl v Rusku či jiných zemích akceptován později, a proto pravoslavná církev uznává pouze starý juliánský kalendář.

Kde najdeme ostatky Tří králů

Zajímavostí je, že ostatky Tří králů skutečně existují a jsou od roku 1948 umístěny v centrální gotické lodi před hlavním oltářem kolínského domu. Do Kolína nad Rýnem, do chrámového pokladu kostela svatého Petra, je ve 12. století přivezl kolínský arcibiskup Rainald z Dasselu po dobytí Milána. Předtím totiž náležely milánskému biskupovi Estorgiovi, který je získal od syna svaté Heleny z Konstantinopole. Na ostatky se chodí dívat spousta poutníků a jsou uloženy v krásném relikviáři vyrobeném zlatotepcem Mikulášem z Verdunu.

Co znamená K + M + B 2022 na dveřích

Na Tři krále dnes u nás jednak probíhá charitativní Tříkrálová sbírka, a to již od začátku ledna, a většinou právě z tohoto důvodu chodí děti pod dozorem dospělého s kasičkou po domech. Zpívají Tříkrálovou koledu, dostanou peníze do kasičky a možná i nějakou tu sladkost. Také píší bílou křídou nad dveře domu, který navštívili, písmenka K+M+B a rok. Co to ale tedy vlastně znamená?

Zatímco se většina z nás domnívá, že se jedná o zkratku jmen Tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara, není tomu pouze tak a zkratky podle pozdějšího vysvětlení údajně znamenají latinský nápis Kristus ať žehná tomuto domu (Christus mansionem benedicat – dříve se psalo jako první písmenko C, tedy C+M+B).

Je zde ale ještě další chyták! Plus mezi písmenky nejsou plus, ale křížky! A znamenají Nejsvětější Trojici, Otce, Syna i Ducha svatého. To vše souvisí s žehnáním domů posvěcenou křídou, které v tento den probíhá. Například ve východních zemích se 6. ledna světí voda a žehnají řeky. U nás ale také, lze posvětit vodu, křídu k psaní na domy a například i nějaký zlatý předmět, třeba řetízek, aby vám přinášel ochranu a štěstí.

Jak obléct dítě v zimě do školky? A jak v průběhu roku?

Co znamená pořekadlo Na Tři krále, o krok dále

Na Tři krále se u nás také traduje pořekadlo: Na Tři krále, o krok dále, které znamená, že se prodlužuje den. Na Tři krále by měl být den asi o 8 minut delší, než na Nový rok.

Jak se kdysi na Tři krále koledovalo

Zatímco dnes chodí děti pouze vybírat na charitu (a bohužel toho i někteří lidé zneužívají), dříve děti chodily koledovat za trochu jídla, sladkostí a podobně. Byla to hezká tradice, kromě dětí chodili také učitelé a duchovní. Ti kropili domy svěcenou vodou, psali posvěcenou křídou nápis K+M+B a daný rok na dveře (to dělaly většinou jen děti), ale také vykuřovali domy kadidlem a rozdávali svaté obrázky. Takto se světily domy na celý rok do příštího svátku 6. ledna, což zajišťovalo všem obyvatelům domů vysokou duchovní ochranu. Světily se i chlévy, aby byl dobytek zdravý a hospodáři dobře sloužil.

Děti měly na sobě bílé košile a na hlavách čapky, které byly většinou vyrobeny z papíru a představovaly koruny Tří králů. Jeden ze tří mudrců byl mouřenín, proto jedno z dětí mělo uhlem začerněnou tvář. Děti zpívaly Tříkrálovou koledu třeba v tomto znění, protože koledy se samozřejmě různě lišily.

Tříkrálová koleda – text:

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Nám třem se hvězda zjevila,
která jak živa nebyla.
Jak jsme tu hvězdu viděli,
hned jsme si koně osedlali.
Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?
Hrdě se k tomu hned přiznám,
že já jsem mouřenínský král.
A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem!

Pohanské Tříkrálové zvyky

Kromě tradiční koledy se pořádaly i Tříkrálové průvody, pekly se koláče, děvčata si ráno omývala sněhem obličej, aby měla krásnou a bělostnou pleť, večer se na Tři krále věštila budoucnost, například se stejně jako na Štědrý den odlévalo olovo.

V tento den je pak zvykem i odstrojovat stromeček a sklízet vánoční výzdobu, protože končí Vánoce.

Upečte si s dětmi Tříkrálový koláč dle vzoru Francie

Na Tři krále se také peče Tříkrálový koláč. Ten sice u nás neznáme, ale proč ho nevyzkoušet? Tradičně se peče ve Francii, Španělsku, Portugalsku nebo Švýcarsku. Je to společenská událost, na kterou se schází celá rodina. Podle tradice má Tříkrálový koláč původ ve Francii. V době Velké francouzské revoluce se Galette des Rois (královský koláč) přejmenoval na Galette de l’Égalité (koláč rovnosti).

Jedná se o velký kulatý koláč z listového těsta s mandlovou náplní, ale nověji může být i náplň ovocná nebo čokoládová. V dávnější historii byl takový koláč plněný fíky, datlemi a medem. A už tehdy v něm byla zapečena fazole pro štěstí, což je to nejdůležitější!

Tříkrálový koláč se vždy rozdělil na tolik dílů, kolik členů má rodina, včetně služebnictva. Jeden díl se krájel navíc pro chudé a dostával jej první chudák, který šel kolem. Jakmile byl koláč rozkrojen, nejmladší člen rodiny se schoval pod stůl a naslepo určoval, kdo má získat který díl koláče. Kdo našel fazoli, stal se králem dne a měla mu přinést po celý rok úspěch a štěstí. Tříkrálový koláč se dnes dá i koupit a přidává se k němu také rovnou korunka, kterou si nasadí ten, kdo najde fazoli. V některých zemích mívá Tříkrálový koláč spíše dnes podobu vánočky.

Koláč pro prezidenta jako symbol rovnosti

Zajímavostí  je, že ve Francii se peče Tříkrálový koláč i pro prezidenta na slavnostní recepci v Elysejském paláci. Velký koláč je určen až pro 150 pozvaných hostů a měří obvykle v průměru přes jeden metr! A protože nemá žádnou zapečenou fève, symbolicky to označuje rovnost všech, a to bez výjimek.

Náplň koláče v muzeu

Kromě fazole se kdysi do koláče zapékaly i porcelánové figurky, které se později staly velmi cenné pro sběratele. Této fazoli či jinému předmětu se říká fève a dnes lze v městečku Blain ve Francii přes 20 tisíc takových historických “koláčových” předmětů obdivovat v muzeu.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Tři králové – zvyky a tradice a jak je oslavit s dětmi