Menu
MotherClub.cz
Vývoj dítěte

Správný vývoj emoční inteligence u dětí je důležitý nejen pro nástup do školy. Jak ji rozvíjet?

Zajímá vás, od jakého věku je dítě schopno vcítit se do prožívání druhého člověka? Od kdy si vlastně uvědomuje své emoce i emoce druhých lidí, dokáže jim lépe porozumět a ovládat je? Jak se vůbec vyvíjí emoční inteligence? Pedagogové a psychologové znají hry, které umožňují dětem lépe se svými emocemi pracovat. Pomoci mohou i docela obyčejní smajlíci.

Emoční inteligence dítěte a její rozvoj

Malé dítě jen těžko rozumí tomu, co se v něm vlastně odehrává. Pohnutky miminka jsou ryze instinktivní, uvědomuje si pouze pocity libosti a nelibosti. Každá vnímavá máma ale dokáže rozpoznat dle intenzity a zabarvení zvuku miminka, co se s ním asi děje, a co by potřebovalo. S postupným vývojem a růstem dítěte se i rozvíjejí jeho emoce, které jsou už více barvitější a specifické.

“Emoce tvoří nedílnou součást duševního života člověka a podobně jako poznávání a morální a sociální vědomí procházejí vývojovými epochami. Vše probíhá v souvislosti se zráním mozku a v interakci s prostředím. V batolecím věku se často můžeme setkat se separační úzkostí a obdobím vzdoru, které bývají doprovázeny opravdu silnými emočními reakcemi. V předškolním období se emoce dále diferencují. Oblíbenou činností dětí je hra a vznikají širší sociální vztahy mimo rodinu.

Při nástupu do školy je sociálně-emoční zralost dítěte jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí role školáka. Dítě by mělo vydržet bez matky, ovládat své reakce a umět se začlenit do školního kolektivu. Jak toto zvládne, je otázkou vlivu více faktorů. Svou roli totiž hraje temperament, míra frustrační tolerance i sociální zkušenosti,” říká Mgr. Jana Lepková z pedagogicko-psychologické poradny.

ADHD a ovládání emocí

Ne vždy je všechno jednoduché. Jsou i děti, které mají se svými emocemi výraznější obtíže a velice těžko se ovládají nebo chápou emoce druhých lidí. Jana Lepková z poradny o tom ví své:

“Problémy s ovládáním emocí mají děti s ADHD, kde jsou impulzivita a s ní spojené problémy jedním ze znaků diagnózy. Některé výzkumy hovoří o tom, že dětem s ADHD dozrávají některé oblasti prefrontálního kortexu až o čtyři roky později, než bývá běžné. Naopak vývoj motorických center je urychlen. Lze tedy předpokládat, že jak dítě s ADHD stárne, dozrávají patřičné oblasti a stav se lepší.

Problémy s emocemi mívají také děti s poruchami autistického spektra. Mohou zde nastávat například nekontrolovatelné afekty či problém orientovat se, vyznat se v emocích, potíže s empatií a podobně. Specifické obtíže v oblasti emocí mohou mít i děti mimořádně nadané. Tyto obtíže bývají pozorovány u dětí s inteligencí nad 140 a souvisejí s hypersenzitivitou, tedy s emoční přecitlivělostí,” vysvětluje.

Hry na rozvoj emoční inteligence

Dětské emoce a jejich rozvoj nelze opomíjet. Obrovský vliv má emoční ladění rodiče – asi všichni víme, jak snadno se přenášejí nálady z jednoho člověka na druhého, natožpak na vysoce senzitivní dítě. Je třeba si uvědomit, že emoční ladění je nakažlivé a obtížně lze předpokládat, že dítě žijící v neustálém presu stresované matky se bude emočně optimálně rozvíjet. Aby se dítě dokázalo ve vlastních emocích orientovat, musí si je uvědomit, umět si je pojmenovat. Mgr. Lepková doporučuje následující tipy:

“Emoce se třeba mohou stát součástí příběhů a pohádek. Můžeme číst s dítětem nějaký příběh z knížky, a zeptat se ho, jak se cítily jednotlivé postavy a co prožívaly. Pokračujeme pak třeba tím, jak se to vztahuje k nám, kdy jsme se cítili podobně, jak nám bylo a jak se cítíme dnes. Učíme se tím orientovat v emocích jako jsou radost, strach, vztek, závist, žárlivost, osamělost, smutek, zvědavost nebo důvěra.

Některé děti nerady hovoří o svých pocitech, můžeme tedy vyzkoušet hry, například pomocí karet s emočními výrazy, které si dítě může dle instrukce vybrat. Ptáme se dítěte, proč si vybralo právě tuto kartu a jak souvisí s tím, co momentálně prožívá. Touto cestou se zpravidla dítě mnohem lépe otevře. Můžeme se dopátrat podstaty problému a dospět ke společnému hledání cesty k jeho řešení. Dítě nám též může svůj vnitřní svět třeba nakreslit.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Správný vývoj emoční inteligence u dětí je důležitý nejen pro nástup do školy. Jak ji rozvíjet?